• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
( MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 :
Trân trọng