• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng ( MCK : MAS ) thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2018

Qui chế điều lệ năm 2018