• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

- Biên bản ĐHĐCĐ 2022

Trân trọng thông báo./.