• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

 Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 28/06/2024.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 28/05/2024 có quyền tham dự Đại hội.

- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu

+ Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.

+ Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội: 

  1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
  2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
  3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  5. Phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2024.
  6. Dự kiến miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT đại diện của cổ đông là tổ chức.
  7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/06 đến 27/06/2024.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

 

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng thông báo./.  

- Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ 2024                 - Báo cáo của HĐQT                                 - Invitation letter                                                                            

- Chương trình ĐHCĐ                                   - Các nội dung trình ĐHCĐ                        - Ủy quyền tham dự ĐH

- Thư mời ĐHCĐ                                            - Báo cáo của BKS                                   - Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

- Thư đề cử TV HĐQT                                    - Tờ trình bầu bổ sung HĐQT                  - Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT

- Quy chế bầu cử bổ sung thay thế HĐQT