• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Theo Báo cáo tài chính bộ phận quý I kêt thúc vào ngày 31/03/2017 thi LNTT thực hiện của Quý I năm 2017 đạt 4,446 triệu đồng chỉ đạt 86.44 (tức giảm 13,56%) so với Quý I năm 2016, tương ứng LNST chỉ đạt 86,7 %(tức giảm 13,3 %) so với Quý I năm 2016, vấn đề này Công ty xin được giải trình như sau

Xem chi tiết tại đây