• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Trụ sở công ty, vào lúc 8h30 ngày 26/06/2020 với các nội dung chính, cụ thể như sau:

Biên bản ĐHCĐ năm 2020

Nội dung thay đổi thành viên HĐQT

Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020