• 02363-830340
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

 

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 25/06/2021.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Tầng 1-Tòa Nhà Trực thăng)

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 01/06/2021 có quyền tham dự Đại hội.

- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu

+ Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.

+ Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội: 

 1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).
 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch định hướng và cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021; Phương án sắp xếp hoạt động kinh doanh Xí nghiệp VCHK (Taxi).
 3. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025.
 4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 7. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
 8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022.
 9. Tiếp tục triển khai Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng.
 1. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026..
 2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/06 đến 24/06/2021.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html

Trân trọng thông báo./.        

- Tài liệu đính kèm.

1. Thư mời Tiếng Việt                                                       3. Giấy xác nhận tham dự ĐH                5. Chương trình ĐHCĐ 2021

2. Thư mời tham dự Đại Hội (English version)                 4. Giấy Ủy Quyền