• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Căn cứ vào Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ( cổ đông hiện hữu) Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 

- Vốn điều lệ :
                               + Trước khi thay đổi  : 30.088.160.000 đồng
                               + Sau khi thay đổi     : 42.676.830.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành :
                              + Trước khi thay đổi  : 3.008.816 Cổ phiếu
                              + Sau khi thay đổi     : 4.267.683 Cổ phiếu
 Trân trọng