• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần 2

- Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

- Thông báo ngày chốt Danh sách cổ đông

Trân trọng thông báo./.